Dokumentacja dot. wdrażania LSR

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aneks nr 1 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 13.07.2016 r.

Aneks nr 2 do Umowy Nr 0008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 09.06.2017 r.

Aneks nr 3 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 10.12.2019 r.

Aneks nr 4 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 01.02.2019 r.

Aneks nr 5 do Umowy Nr 00008-6933-UM09100002/15 z dnia 23.05.2016r. zawarty w dniu 27.06.2019 r.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1: Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 - tekst jednolity z dnia 25.06.2019

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków

Załącznik nr 3: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR - obowiązujące od dnia dnia 25 kwietnia 2019 r. (Procedury w wersji poprzedniej znajdują się w zakładce "Formularze wniosków") :

Załącznik nr 4. Regulamin organu decyzyjnego:

Załącznik nr 5: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 6:Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 7: Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Załącznik nr 8: Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 9: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Pozostałe dokumenty dotyczące wdrażania LSR:

Zestawienie rzeczowo - finansowe:

Statut Stowarzyszenia:

Harmonogram planu komunikacji:

 

Złożone w ramach konsultacji społecznych propozycje przedsięwzięć / projektów

Regulamin Pracy Biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”