Kim jesteśmy

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Rada

c) Zarząd

d) Komisja Rewizyjna

Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 czerwca 2015 roku nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania. W tym dniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na prezesa Zarządu wybrało dotychczas pełniącego funkcję  prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” Mirosława Plutę.

W skład Zarządu weszli ponadto przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Obecny Zarząd Stowarzyszenia liczy łącznie z prezesem 10 członków. Funkcję wiceprezesów pełnią Paweł Gardy (wójt gminy Zaleszany) oraz Kazimierz Skóra (wójt gminy Grębów), natomiast na sekretarza Zarządu wybrany został Jan Pyrkosz (wójt gminy Radomyśl nad Sanem).

Członkami Zarządu zostali: Tadeusz Bąk (wójt gminy Pysznica), Marek Mazur (burmistrz miasta i gminy Baranów Sandomierski), Wiesław Ordon (burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba), Sławomir Serafin (wójt gminy Bojanów), Leszek Surdy (wójt gminy Gorzyce) oraz Zdzisław Wójcik (burmistrz gminy Zaklików).

Połączone Stowarzyszenia (LGD) jako tymczasową nazwę przyjęły: Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”. Nowe Stowarzyszenie działać będzie na obszarze dziewięciu gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany. Dzięki temu połączeniu Lokalną Grupę Działania tworzą wszystkie gminy dwóch powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Taki układ przestrzenny pozwalać będzie na realizację przedsięwzięć finansowanych z różnych źródeł – zarówno z budżetu programów krajowych, jak i unijnych. Obszar działalności połączonych stowarzyszeń liczy około 98 tys. mieszkańców.

W ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” będzie aplikować o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będą one przeznaczone między innymi na oddolne inicjatywy realizowane zarówno przez sektor publiczny, gospodarczy, jak i społeczny. W ramach nowej perspektywy finansowej, połowa budżetu, jakim będzie dysponować LGD, zostanie przeznaczona na działania związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. Zakłada się, iż środki te trafią na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozwojem mikro i małych przedsiębiorstw. Całkowita kwota, jaką będzie dysponować nowa LGD, wyniesie maksimum 11 mln złotych. Przeznaczona zostanie na działania finansujące przedsięwzięcia realizowane na połączonym obszarze).

Zarząd nowej LGD podjął decyzję o utrzymaniu potencjału administracyjnego, który wykorzystywany był na obydwu połączonych obszarach. Dzięki temu potrzeby mieszkańców – wnioskodawców w zakresie pomocy w ubieganiu się o środki finansowe będą realizowane tak, jak to miało miejsce dotychczas. Funkcjonować będą dwa biura: jedno w Nowej Dębie, drugie – w Zaleszanach.

Najbliższe miesiące to dla LGD i mieszkańców czas na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Działania związane z przygotowaniem Strategii rozpoczną się w drugiej połowie 2015 roku, kiedy to planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców naszego nowego obszaru. Budowanie oddolnej, zintegrowanej Strategii odbywać się będzie w ramach tak zwanego wsparcia przygotowawczego.

Założenia, w oparciu o które tworzona jest Lokalna Strategia Rozwoju, wynikają z przyjętej ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o „rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności” oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o „wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020”.