Załącznik nr 4. Deklaracje poufności i bezstronności.