Formularze wniosków

Formularze wniosków i umów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 

Pozostałe dokumenty dotyczące wdrażania LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020- tekst jednolity z dnia 11 lipca 2016 r.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aneks nr 1 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Statut z dnia 11 grudnia 2015 - tekst jednolity

Złożone w ramach konsultacji społecznych propozycje przedsięwzięć / projektów

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe

 

Dokumenty dot. Rady LGD:

- Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania (Załącznik do Uchwały nr 10/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 18 października 2016 r.)

 

Dokumenty dot. projektów konkursowych:

Procedury obowiązujące od dnia dnia 4 kwietnia 2018 r.:

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)

 

Procedury obowiązujące przed dniem 4 kwietnia 2018 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)

 

Dokumenty dot. projektów grantowych: