Dokumenty dot. wdrażania LSR

Monitoring i ewaluacja

 

 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aneks nr 1 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r.

Aneks nr 2 do Umowy Nr 0008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020- tekst jednolity z dnia 11 lipca 2016

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków

Załącznik nr 3: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR - obowiązujące od dnia dnia 4 kwietnia 2018 r. (Procedury w wersji poprzedniej znajdują się w zakładce "Formularze wniosków") :

Załącznik nr 4. Regulamin organu decyzyjnego:

Załącznik nr 5: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 6: Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 7: Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Załącznik nr 8: Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 9: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Pozostałe dokumenty dotyczące wdrażania LSR:

Zestawienie rzeczowo - finansowe:

Statut Stowarzyszenia:

Harmonogram planu komunikacji:

 

Złożone w ramach konsultacji społecznych propozycje przedsięwzięć / projektów

Regulamin Pracy Biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

 

Legislacja PROW 2014-2020:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020