Dokumenty dot. wdrażania LSR

Monitoring i ewaluacja

 

 

 

 

Dokumenty dotyczące wdrażania LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020- tekst jednolity z dnia 11 lipca 2016 r.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aneks nr 1 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r.

ANEKS NR 2 DO UMOWY LSR

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Statut z dnia 11 grudnia 2015 - tekst jednolity

Złożone w ramach konsultacji społecznych propozycje przedsięwzięć / projektów

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe

Regulamin Pracy Biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

 

Harmonogram planu komunikacji:

- Harmonogram planu komunikacji na cały okres wdrażania LSR

- Harmonogram planu komunikacji na 2018 rok

- Harmonogram planu komunikacji na 2017 rok

- Harmonogram planu komunikacji na 2016 rok

 

Dokumenty dot. Rady LGD:

- Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania (Załącznik do Uchwały nr 10/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 18 października 2016 r.)

 

Dokumenty dot. projektów konkursowych:

Procedury obowiązujące od dnia dnia 4 kwietnia 2018 r.:

Procedury w wersji poprzedniej znajdują się w zakładce "Formularze wniosków"

Dokumenty dot. projektów grantowych:

- Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

- Załącznik nr 1 - Schemat ogólnej procedury przyjmowania i obsługi wniosków o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Biuro i organy LGD

- Załącznik nr 2 - Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

- Załącznik nr 3 - Formularz wniosku o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego

- Załącznik nr 4 - Karta oceny wstępnej

- Załącznik nr 5 - Deklaracja poufności i bezstronności

- Załącznik nr 6 - Rejestr interesów członków organu decyzyjnego

- Załącznik nr 7 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru

- Załącznik nr 8 - Wzór umowy powierzenia grantu

- Załącznik nr 9 - Formularz wniosku o rozliczenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego

-Załącznik nr 1 do Wniosku o rozliczenie grantu - Sprawozdanie z realizacji grantu

 

Legislacja PROW 2014-2020:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020