Dokumenty dot. wdrażania LSR

Monitoring i ewaluacja

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aneks nr 1 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 13.07.2016 r.

Aneks nr 2 do Umowy Nr 0008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 09.06.2017 r.

Aneks nr 3 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 10.12.2019 r.

Aneks nr 4 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 01.02.2019 r.

Aneks nr 5 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016r. zawarty w dniu 27.06.2019 r.

Aneks nr 6 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016r.. zawarty w dniu 24.07.2020 r.

Aneks nr 7 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 16.11.2020 r.

Aneks nr 8 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 17.11.2020 r.

Aneks nr 9 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 20.04.2021 r.

Aneks nr 10 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r.  zawarty w dniu 07.10.2021 r.

Aneks nr 11 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r. zawarty w dniu 16.05.2022 r.

Aneks nr 12 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r zawarty w dniu 23.05.2023 r.

Załączniki do Umowy:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 - tekst jednolity z dnia 19.04.2022 r.

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków

Załącznik nr 3: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR - obowiązujące od dnia dnia 20 kwietnia 2021 r. (Procedury w wersji poprzedniej znajdują się w zakładce "Formularze wniosków") :

Załącznik nr 4. Regulamin organu decyzyjnego:

Załącznik nr 5: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 6: Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 7: Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Załącznik nr 8: Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 9: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Pozostałe dokumenty dotyczące wdrażania LSR:

Zestawienie rzeczowo - finansowe:

Statut Stowarzyszenia:

Harmonogram planu komunikacji:

 

Złożone w ramach konsultacji społecznych propozycje przedsięwzięć / projektów

Regulamin Pracy Biura Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działnia"

Legislacja PROW 2014-2020:

Legislacja krajowa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst obowiązujący)

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity)

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity)

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity)

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020