Podejmowanie działalności gospodarczej

WAŻNE!

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniane są (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) na stronach lokalnych grup działania.

UWAGA!

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 29 czerwca 2021 r.

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych

II. Operacje w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - obowiązuje od 29 czerwca 2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) - otwórz

Umowa

Uwaga!
29.12.2020 r. została udostępniona wersja 5z: umowy o przyznaniu pomocy

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) - obowiązuje od 21 grudnia 2020 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf.) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Aneksy

4) Aneks do umów o przyznanie pomocy zawartych przed 21.12.2020 r. - otwórz

Wniosek o płatność

Uwaga! 05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

 

7) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 - otwórz

8) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

Dokumenty aplikacyjne w poprzednich wersjach są dostępne w archiwum.

Dokumenty archiwalne