Załącznik nr 5 – Deklaracja poufności i bezstronności