Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania
ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 1.Termin składania wniosków:

od 26 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

2.Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

3.Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

4.Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

5.Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1 ORGANIZACJA I REALIZACJA WYDARZEŃ SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNO-OŚWIATOWYCH, WYKORZYSTUJĄCYCH POTENCJAŁ LGD

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zachowania dziedzictwa lokalnego. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

6.Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 150 000,00 zł

7.Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

  • Zorganizowanie i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno-oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD

8.Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów)

5) złożenie wniosku przez podmiot uprawniony do złożenia grantu

6) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

7) zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020

8) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 37 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

9.Kryteria wyboru operacji

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 112 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 37 pkt.

10.Wymagane dokumenty

1) Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

12.Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

1) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz wzór umowy o powierzenie grantu,

2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,

3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

4) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – http://lasowiacka.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

12.Załączniki:

1) Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

2) Zał. nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów.

 

Opublikowano: 08 czerwiec 2017 r.

 

Comments are closed.