Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania
ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 1. Termin składania wniosków:

od 31 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

Maksymalna kwota grantu: 50 000,00 zł

 1. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH.

 Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy – Zachowania dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 300 000,00 zł.

 1. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
 • Realizacja działań na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych
 1. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów)

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 34 pkt,

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 112 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 34 pkt.

 1. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

1) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz wzór umowy o powierzenie grantu,

2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,

3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

4) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – http://lasowiacka.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz
w Biurze LGD.

 

 1. Załączniki:

Opublikowano: 9 lipca 2020 r.

 

Comments are closed.