Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr  1/2019

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 1. Termin składania wniosków:

od 19 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Słowackiego 1 a, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

 1. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

Intensywność wsparcia:

 • nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku jednostki sektora finansów publicznych - nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 1. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI USŁUG REALIZOWANYCH W OBSZARZE DZIAŁAŃ: KULTURALNYCH LUB EDUKACYJNO-OŚWIATOWYCH LUB OPIEKUŃCZYCH LUB REKREACYJNYCH

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 300 000,00 zł

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • 1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze,
 • 2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • 3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • 4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
 • 5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 • 6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
 • 7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 27 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie pozostałych projektów konkursowych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 90 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 27 pkt.

 1. Wymagane dokumenty
 • 1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).
 • 2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia.
 • 3) Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 • 4) Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy).
 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 • 1) formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
 • 2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,
 • 3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 • 4) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – //lasowiacka.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

 1. Załączniki:

 

Opublikowano: 05 czerwiec 2019 r.

Comments are closed.