Zapytanie ofertowe – sp. ds. monitoringu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalisty ds. monitoringu „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, wdrażanej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w Nowej Dębie zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu.

 1. Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie monitoringu projektów finansowanych ze środków UE lub budżetu państwa;
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub budżetu państwa.
 1. Wymagania pożądane:

Doświadczenie w realizacji działań związanych z wyborem projektów do dofinansowania ze środków UE lub budżetu państwa.

 1. Zakres bezpośrednich zadań:
 • Uczestnictwo w procesie monitoringu obejmującego wszystkie działania określone w LSR;
 • Analiza dokumentacji z wyboru operacji oraz działań realizowanych przez biuro LGD;
 • Analiza dokumentów własnych LGD;
 • Analiza dokumentacji złożonej przez beneficjentów;
 • Analiza dokumentów własnych LGD w tym preliminarz wydatków za monitorowany rok;
 • Analiza dokumentacji z stanem faktycznym / zastanym;
 • Analiza celów projektu oraz poziomu osiągnięcia wskaźników określonych w LSR;
 • Coroczny przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań LSR;
 • Monitorowanie skuteczności realizowanych przez personel LGD działań doradczych;
 • Uczestnictwo w pracach zespołu ds. monitoringu i ewaluacji powołanego przez Zarząd LGD;
 • Współpraca z Zarządem LGD;
 • Czynności monitorujące działania i oddziaływania LGD na obszar.
 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
 • Przygotowanie planu oceny realizacji strategii;
 • Wnioskowanie oraz dokonywanie zmian w procedurach wyboru operacji;
 • W uzasadnionych przypadkach wprowadzanie programu naprawczego;
 • Kontrola liczby realizowanych operacji w celu aktualizowania zapisów LSR;
 • Przygotowanie rekomendacji dot. działań realizowanych przez LGD;
 • Weryfikacja planu działania, budżetu, analizy SWOT;
 • Przedstawienie „Raportu z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Od 20.06.2017 r. do 30.04.2018 r.

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa-zlecenie

 1. Warunki płatności:

Wynagrodzenie miesięczne brutto

 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony Formularz ofertowy;
 • List motywacyjny/ CV;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie realizacji, monitoringu projektów finansowanych ze środków UE lub budżetu państwa.
 1. Kryteria i sposób dokonywania oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny – doświadczenie – 20%, kwota wynagrodzenia brutto – 80%.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełnione formularze ofertowe wg załączonego wzoru należy, złożyć w Biurze LGD, przesłać listownie na adres siedziby Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, 39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lasowiacka.pl do dnia 16.06.2017 r. do godz. 14.00.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Osobą do kontaktu w sprawach wyjaśnień szczegółów zamówienia jest Pan Piotr Pastuła - Dyrektor biura LGD, tel. 15 846 22 19 (godz. 7.00-15.00).

Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na załączonym formularzu.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny/ szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

Zapytanie ofertowe-specjalista ds. monitoringu

Comments are closed.