Rada Stowarzyszenia

Rada składa się od 9 do 12 członków wybranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków spośród członków reprezentujących partnerów sektora publicznego, społecznego
i gospodarczego.

Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

- wybór operacji;

- ustalanie kwoty wsparcia.

W skład Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” wchodzą:

Sektor publiczny:

Furtak Marcin

Pędziwiatr Robert

Sektor gospodarczy:

Haliniak Stanisław

Kotwica Jan

Laskowska Anna

Ryba Piotr

Sektor społeczny:

Krzyżanowska Anna

Surdy Małgorzata

Żyguła Teresa