Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 1. Termin składania wniosków:

od 15 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja – do 70% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Zakres tematyczny operacji:

CEL SZCZEGÓŁOWY I.2 ROZWÓJ MIKRO I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD Z WYKORZYSTANIEM INNOWACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WDRAŻAJĄCYCH PROJEKTY INNOWACYJNE

 

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Rozwijania działalności gospodarczej - zgodnie
z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 101 770,00 zł

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • 1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze,
 • 2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • 3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • 4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
 • 5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 • 6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
 • 7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 35 pkt.,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 115 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 35 pkt.

 1. Wymagane dokumenty
 • 1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).
 • 2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
 • 3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
  1. inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 • 1) formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
 • 2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,
 • 3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 • 4) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – http://lasowiacka.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz
w Biurze LGD.

 1. Załączniki:

Opublikowano: 30 maja 2018 r.

Comments are closed.