Zmiany w składzie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD

W dniu 20 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", podczas którego dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia w zakresie składu Zarządu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w skład Zarządu LGD wchodzi 10 członków, w tym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz pozostali członkowie.

 W związku ze złożoną rezygnacją przez pana Mirosława Plutę z funkcji Prezesa Zarządu Walne Zebranie Członków dokonało wyboru nowego Prezesa Zarządu. W wyniku przeprowadzonego głosowanie na  Prezesa Zarządu jednogłośnie wybrany został pan Paweł Gardy.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" przedstawia się następująco:

Paweł Gardy - Prezes Zarządu

Marek Mazur - Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Skóra - Wiceprezes Zarządu

Jan Pyrkosz - Sekretarz Zarządu

Tadeusz Bąk - Członek Zarządu

Wiesław Ordon - Członek Zarządu

Sławomir Serafin - Członek Zarządu

Leszek Surdy - Członek Zarządu

Zdzisław Wójcik -  Członek Zarządu

Ponadto Walne Zebranie Członków dokonało wyborów uzupełniających na członka Rady oraz członka Komisji Rewizyjnej, w związku ze złożonymi rezygnacjami: pani Małgorzaty Tomczyk (członek Rady LGD) oraz pana Tadeusza Samołyka (członek Komisji Rewizyjnej). W wyniku głosowania na członka Rady LGD wybrana została pani Anna Krzyżanowska, natomiast na członka Komisji Rewizyjnej wybrany został pan Damian Laskowski.

Comments are closed.