Zmiana Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia

W związku ze zmianami zapisów  "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.  jednogłośnie przyjął uchwałę nr 27/2019 w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 2 do umowy ramowej - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w drugiej  połowie 2019 roku realizowane będą nabory wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie:

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej/ Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych dla przedsięwzięcia III.1.1 Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ Limit środków: 405 890,00 zł;

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej/ Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych dla przedsięwzięcia III.4.1 Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ Limit środków: 504 677,00 zł;

- Rozwijanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia I.4.1. Wspieranie produkcji opartej na lokalnych zasobach/ Limit środków: 450 000,00 zł;

- Rozwijanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD/ Limit środków: 913 774,00 zł;

- Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia I.1.2. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane/ Limit środków: 500 000,00 zł;

- Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD/ Limit środków: 150 000,00 zł.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Comments are closed.