Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem do LSR tj.: Procedurą dokonywania ewaluacji i monitoringu.

1.Zamawiający:

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z siedzibą w Nowej Dębie ul. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, NIP 8672185317  REGON: 180387634, KRS 0000319475.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji wskaźników i poprawności założeń przyjętych w LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR tj. 23.05.2016 do 31.12.2021r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR.

Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

3. Cele badania:

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena efektów realizacji LSR. Jego osiągnięcie wymaga:

 • odniesienia się do danych monitoringowych pokazujących stopień osiągnięcia celów LSR i wyjaśnienia ewentualnych odchyleń od wartości zakładanych, a także oceny, na ile obserwowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące;
 • zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim stopniu potrzeby te zostały zaspokojone;
 • oszacowania wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienia mechanizmów tego wpływu.

Ewaluacja będzie służyć jako źródło wiedzy pozwalającej poprawić proces planowania interwencji publicznych (np. kolejnych edycji LSR) na poziomie lokalnym.

Efektem końcowym realizowanego zamówienia będzie przygotowanie raportu z badań zgodnie ze strukturą określoną w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017, tj:

 1. Streszczenie najważniejszych wyników badania;
 2. Spis treści;
 3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji;
 4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania;
 5. Opis Wyników badania wraz z ich interpretacją;
 6. Odpowiedzi na pytania badawcze;
 7. Wnioski i rekomendacje;
 8. Spis tabel i wykresów;
 9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania.

4. Wymogi wobec wykonawcy:

 1. Realizacja przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno, powinno dotyczyć sfery rozwoju obszarów wiejskich. Minimalna wartość badań powinna stanowić wartość co najmniej ¾ kwoty, jaką Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację badania.
 2. Wykonawca w ofercie winien wskazać zespół co najmniej 3 ekspertów, w tym:
 • kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji badań ewaluacyjnych,
 • eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze jakościowym i ilościowym,
 • eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze społeczno-gospodarczym.

5.Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” ul. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lasowiacka.pl do dnia 11 lutego 2022r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres biuro@lasowiacka.pl lub telefonicznie – (15) 846 22 19.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie  internetowej www.lasowiacka.pl w zakładce „aktualności”.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

6. Ocena ofert:

 • Cena – 50%
 • Jakość koncepcji badania; jakość metodyki, narzędzi badawczych oraz sposobu organizacji badania – 50% (ocena w oparciu o porównanie ofert).

7. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana. Oferta musi zawierać:

W ofercie wykonawca winien opisać sposób realizacji badania, który będzie przedmiotem oceny.

W opisie nie należy powielać informacji zawartych w niniejszym zapytaniu. Opis ten winien zawierać w szczególności:

 • Kontekst realizacji badania.
 • Cele badania.
 • Obszary/pytania badawcze.
 • Opis metodyki badania, w tym szczegółowe wskazanie wielkości i struktury prób badań ilościowych i jakościowych wraz z uzasadnieniem.
 • Sposób prezentacji wyników.
 • Harmonogram realizacji badania.

Ponadto oferta musi zawierać oświadczenie spełnienia wymogów wobec Wykonawcy, określonych w pkt. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów np. referencji itp.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

8. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

9. Inne informacje:

 • Przewidywalny termin realizacji umowy: czerwiec 2022.
 • Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie rodzi żadnych skutków wobec oferentów.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w następujących przypadkach:
  • jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  • jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  • bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji oferenta/ów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe.

 

S.S.

 

Comments are closed.