Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Zebranie odbędzie się w dniu 9 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie (ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania. Powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura LGD w 2023 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2023.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne składki rocznej na 2024 rok.
 10. Omówienie propozycji zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 11. Omówienie propozycji zmian w „Regulaminie Zarządu” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Zarządu” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 12. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Stowarzyszenia
  1. podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  2. zgłaszanie kandydatów;
  3. przeprowadzenie głosowania;
  4. podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 14. Prezentacja kryteriów wyboru operacji w ramach „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027" oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie 9 maj 2024 r.

S.S.

Comments are closed.