Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2022 r. podjął Uchwałę nr 10/22 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. o godz. 09:00 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie (ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania. Powitanie członków.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.
  5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności  biura w 2021 roku.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i  strat za rok 2021.
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

S.S.

Comments are closed.