Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę nr 6/21 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 14.09.2021 r. o godz. 9.00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad. Powitanie członków.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biura w 2020 roku.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2020.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

11. Przeprowadzenie wyboru na członków Komisji Rewizyjnej:

a) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

S.S.

 

Comments are closed.