Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. podjął Uchwałę nr 6/20 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 23.09.2020 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zaleszany (ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany).

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad. Powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności  biura w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2019.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2020 rok.
 10. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie Walne Zebranie

Comments are closed.