Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu  25 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę nr  24/19 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Zaleszanach (Ul. Tadeusza Kościuszki 16).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura w 2018 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2018.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2019 rok.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie zebrania.

Comments are closed.