Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu  25 stycznia 2018 r. podjął Uchwałę nr  11/18 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 20lutego 2018r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach (Plac Kościuszki 6).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności biura w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2017.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Dokonanie wyboru Prezesa Zarządu:

1) informacja o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu złożonej przez Pana Mirosława Plutę;

2) wybór Komisji Skrutacyjnej;

3) zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu;

4) przeprowadzenie głosowania;

5) ogłoszenie wyników;

6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 1. Dokonanie wyborów uzupełniających w składzie Rady Stowarzyszenia:

1) przedstawienie i uzasadnienie dokonania wyborów uzupełniających;

2) zgłaszanie propozycji nowych członków Rady;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ogłoszenie wyników;

5) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diety dla członków Rady Stowarzyszenia.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie zebrania.

 

Comments are closed.