Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu  4 kwietnia 2017 r. podjął Uchwałę nr  7/17 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.45 w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Kręgle w Kępiu Zaleszańskim (gm. Zaleszany).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura w 2016 roku.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2016.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2017 rok.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie

Comments are closed.