Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2016 r. podjął Uchwałę nr 2/16 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 14 marca 2016 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie członków
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura w 2015 roku
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2015
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2016 rok
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Członków Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”
 11. Dyskusja i wolne wnioski
 12. Zamknięcie zebrania

 Zaproszenie

Comments are closed.