Zakup wyposażenia do kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczakach

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach zakończyło realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia do kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczakach, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne.

W ramach realizacji zadania zakupiono nowoczesny sprzęt: basen dwukomorowy, regał magazynowy, wózek kelnerski oraz witrynę ekspozycyjną chłodniczą. Zakupiony sprzęt pozwoli na integrację społeczności lokalnej w przystosowanym do tego miejscu, które stwarza możliwość rozwijania pasji kulinarnych oraz poznawania tożsamości lokalnej poprzez kulinaria.

Cele projektu zostały osiągnięte przez zakupienie sprzętu oraz wyposażenia. Działania jakie umożliwi realizacja projektu to różnego rodzaju prezentacje, czy też warsztaty kulinarne które będą realizowane przez ich głównych beneficjentów tj. osoby 50+, mieszkańców obszarów wiejskich. Utworzenie miejsca z odpowiednią infrastrukturą ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wskazany dla zadania zakres tj. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” jest ściśle powiązany z realizowanym zadaniem, które dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych propagowanych przez osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Kaczakach.

Zadanie pn. Zakup wyposażenia do kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczakach, w ramach projektu grantowego pt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wartość zadania: 6165,00 zł

Kwota grantu: 6165,00 zł

A.B.

Comments are closed.