Zakończenie naboru wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” informuje, iż dnia 14.08.2020 r. zakończone zostały nabory wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

  • Przedsięwzięcie I.2.1. bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne – NABÓR 6/2020
  • Przedsięwzięcie I.3.2. tworzenie, rozwój i promocja turystyki – NABÓR 4/2020
  • Przedsięwzięcie I.4.1 bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD – NABÓR 5/2020
  • Przedsięwzięcie II.2.1 działania na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych – NABÓR 1/2020/G

W ramach naborów zostało złożonych 29 wniosków, w tym:

  • Nabór 6/2020 – 3 wnioski na łączną kwotę 683.118,00 zł – środki finansowe przeznaczone na nabór - 257.830,00 zł.
  • Nabór 4/2020 – 1 wniosek na kwotę 144.998,00 zł – środki finansowe przeznaczone na nabór  - 144.998,00 zł.
  • Nabór 5/2020 – nie wpłynął żaden wniosek.
  • Nabór 1/2020/G – 25 wniosków na łączną kwotę 308.673,55 – środki finansowe przeznaczone na nabór - 300.000,00 zł.

Obecnie zgodnie z przyjętą procedurą wyboru i oceny operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 Rada Stowarzyszenia przystąpi do oceny złożonych wniosków.

A. B.

Comments are closed.