Warsztaty refleksyjne LGD

W dniu 13 lutego 2024 r. w Restauracji Rybka 2.0 w Grębowie odbyły się warsztaty refleksyjne, w których udział brali członkowie Zarządu, członkowie Rady, pracownicy Biura oraz osoby zaangażowane we wdrażanie LSR. Podczas warsztatów przedstawiono podsumowanie roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD - zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Program warsztatów obejmował m.in. prezentacje raportu z realizacji LSR, poziom osiągniętych wskaźników, przypomnienie zapisów w LSR, dot. monitoringu i ewaluacji, prezentację wyników, ponadto przedstawiono propozycje lokalnych kryteriów wyboru dla naborów ogłaszanych w ramach PS WPR 2023-2027 dla: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, poprawy dostępu dla małej infrastruktury publicznej oraz przedsięwzięć finansowanych w ramach EFS+. Dodatkowo przedstawione zostały informacje nt. podpisanej umowy dot. wdrażania LSR w ramach PS WPR 2023-2027 w tym planowanego harmonogramu naborów.

Warsztaty refleksyjne były przeprowadzone po to aby ocenić jakość partnerstwa, sprawność funkcjonowania LGD – biura i jego pracowników, organów LGD, efektywność stosowanych procedur, przepływ informacji, skuteczność działań promocyjno-informacyjnych oraz sprawność podejmowania decyzji.

 

S.S.

Comments are closed.