Warsztaty refleksyjne LGD

W dniu 15 lutego 2022 roku w Restauracji i Hotelu Dębianka w Nowej Dębie odbyły się warsztaty refleksyjne, w których udział brali członkowie Rady, pracownicy Biura  LGD, członkowie Zarządu oraz osoby zaangażowane we wdrażanie LSR. Podczas warsztatów dokonano podsumowania minionego rok pod względem wdrażania LSR i działań LGD - zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Program warsztatów obejmował m.in. prezentację raportu z realizacji LSR, poziom osiągniętych wskaźników, przypomnienie zapisów w LSR, dot. monitoringu i ewaluacji, prezentację pytań kluczowych, warsztaty indywidualne, prezentację wyników, wypracowanie rekomendacji.

Warsztaty refleksyjne były przeprowadzone po to aby ocenić jakość partnerstwa, sprawność funkcjonowania LGD – biura i jego pracowników, organów LGD, efektywność stosowanych procedur, przepływ informacji, skuteczność działań promocyjno-informacyjnych oraz sprawność podejmowania decyzji.

Dyrektor przedstawił wstępne informacje dotyczące przygotowania nowej LSR na lata 2023-2027.

S.S.

Comments are closed.