Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 14 września 2021 r.

W dniu 14 września br. w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania".

Podczas zebrania przedstawiono Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biura za 2020 r., a także Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za
2020 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ważnym punktem Walnego Zebrania Członków było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W związku z warunkową akceptacją przez Urząd Marszałkowski wniosku o dodatkowe środki na działanie 19.2 w wysokości 738 000,00 euro  (przy kursie 4 zł/euro stanowi
2 952 000,00 zł) oraz działanie 19.4 w wysokości kwocie 88 560,00 euro (przy kursie 4zł/euro stanowi 354 240,00 zł) dokonano następujących zmian w LSR:    

 • Zwiększono wartość premii na podejmowanie działalności gospodarczej do kwoty 75 000,00 zł;
 • Utworzono nowe przedsięwzięcie I.2.3. "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne„       w ramach którego zaplanowano do realizacji wskaźnik produktu pt. "Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa" w wysokości
  15 szt., tj. 15 premii po 18 750,00 euro (75 000,00 zł) oraz wskaźnik rezultatu pt. "Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw" w wysokości 15 szt. Łącznie
  281 250,00 euro;
 • Środki w wysokości 456 750,00 euro przeznaczono na przedsięwzięcie
  III.1.1. "Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne";
 • Zwiększono wskaźniki odnoszące się do kosztów bieżących i aktywizacji związane z doradztwem udzielanym przez Biuro LGD.

Ponadto w związku z upływem kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" przeprowadzono wybory, w wyniku których na członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 • Marek Bartoszek
 • Beata Biały
 • Damian Laskowski
 • Tadeusz Łącz
 • Anna Rachwał
 • Iwona Zagrobelny.

S.S.

 

Comments are closed.