Termin nadsyłania prac na konkurs “Moja SMART wieś” został przedłużony do 30 września br.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedłuża termin nadsyłania prac do konkursu "MOJA SMART WIEŚ" DO DNIA 30 WRZEŚNIA BR.

Idea Smart villages – Inteligentna wieś To aktualny problem dotyczący rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Cel konkursu:

Upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznego banku wiedzy.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Wytyczne

W przypadku opisu należy przedstawić:

  1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
  2. Lata realizacji*;
  3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
  4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
  5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
  6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
  7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
  8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.

( * elementy obowiązkowe )

Kryteria konkursu

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

Regulamin konkursu "MOJA SMART WIEŚ"

Formularz zgłoszenia

Więcej informacji: http://smart.irwirpan.waw.pl/

Comments are closed.