Szkolenie z Zasady konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości prawidłowego wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" w dniu 26 października 2017 r. w Grębowie zorganizowało nieodpłatne szkolenie z ww. zakresu. W szkoleniu udział wzięło 15 uczestników.

W trakcie szkolenia przybliżono zagadnienia związane z zobowiązaniami beneficjentów dotyczące ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, tj. zaprezentowano:

  1. Podstawę prawną
  2. Postanowienia umowy o przyznaniu pomocy w kontekście zasady zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
  3. Zasady konkurencyjności
  4. Szacowanie wartości zamówienia
  5. Zapytanie ofertowe
  6. Protokół z wyboru wykonawcy
  7. kary administracyjne za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków
  8. Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ARiMR
  9. Portal ogłoszeń ARiMR.

Comments are closed.