Szkolenie z zasad zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zgodnie z zapisami § 5 pkt. 14 umowy o przyznaniu pomocy w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” beneficjenci poddziałania "Rozwijanie działalności gospodarczej" zobowiązani są do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

W związku z tym Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, w tym przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców oraz dokonania zakupu przedmiotu operacji zgodnie z wybraną ofertą po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania.

Od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości prawidłowego wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zaprasza na szkolenie z ww. zakresu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października br. o godz. 14:00 w sali ślubów Urzędu Gminy w Grębowie (ul. Rynek 1, 39-410 Grębów). Czas trwania szkolenia: ok. 3 godz.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na e-mail: biuro@lasowiacka.pl lub telefonicznie: 15 846 22 19 lub 15 845 07 78.

Comments are closed.