Szkolenie Rady LGD

W dniach  5-6 grudnia 2019 roku w Grębowie odbyły się szkolenia dla członków Rady LGD, w których brali również udział pracownicy Biura LGD.

5 grudnia prowadzący szkolenie przypomniał członkom Rady zasady  wdrażania LSR PROW 2014 -2020, tj. Podstawy prawne systemu wdrażania LSR; Charakterystykę LGD  w tym: partycypacyjny charakter LSR, diagnoza, analiza SWOT; Cele i wskaźniki wraz z omówieniem matrycy logicznej dla celów i wskaźników LSR; Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru; Ogólną charakterystykę przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych; Ustalenie kryteriów wyboru; Sposób wyboru operacji innowacyjnych oraz zasady jej oceny; Plan działania; Budżet LSR; Plan finansowy; Plan komunikacji w tym główne cele działań komunikacyjnych, główni adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych; Monitoring i ewaluacja, ocena oddziaływania na środowisko; Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Drugiego dnia dokonano omówienia Zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym omówiono: Podstawy prawne systemu wyboru i oceny operacji w ramach LSR; Beneficjenci operacji; Kwalifikowalność kosztów; Zakres realizacji operacji; Tryb ogłaszania naboru wniosków, czas trwania naboru, miejsce składania wniosków; Zasady oceny operacji w tym ogólne i szczegółowe zasady oceny, lokalne kryteria wyboru; Procedura wyboru operacji; Procedura informacji o wynikach oceny; Zasady przekazywania do ZW dokumentacji w wyboru; Zamiana umowy o przyznanie pomocy; Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. Omówiono również zasady związane z wypełnianiem dokumentacji związanej z oceną operacji (Karta oceny wstępnej, deklaracje poufności i bezstronności, kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru).

Comments are closed.