Szkolenie i warsztaty refleksyjne w LGD

W dniach od 10 do 12 stycznia 2018 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD oraz Warsztaty Refleksyjne, w których brali również udział pracownicy Biura LGD i członkowie Zarządu. Celem szkolenia było zapoznanie członków Rady LGD
ze zmianami w przepisach dotyczących poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” a co za tym idzie zmianami w procedurach odnośnie wyboru i oceny operacji.
12 stycznia członkowie Rady, pracownicy Biura oraz członkowie Zarządu LGD na Warsztatach Refleksyjnych podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR
i działań LGD - zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Wnioski wypracowane podczas warsztatów będą opracowane w formie raportu na temat m.in. realizacji finansowej
i rzeczowej LSR, jakości wybranych projektów, kryteriów wyboru projektów – czy są potrzebne jakieś zmiany w LSR lub w dokumentach dotyczących wdrażania LSR.
Zarówno szkolenie jak i warsztaty refleksyjne były przeprowadzone po to aby ocenić jakość partnerstwa, sprawność funkcjonowania LGD – biura i jego pracowników, organów LGD, efektywność stosowanych procedur, przepływ informacji, skuteczność działań promocyjno-informacyjnych oraz sprawność podejmowania decyzji.

Comments are closed.