Szkolenie i warsztaty refleksyjne w LGD

W dniach  17-18 stycznia 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD oraz Warsztaty Refleksyjne, w których brali również udział pracownicy Biura LGD, członkowie Zarządu oraz osoby zaangażowane we wdrażanie LSR. Celem szkolenia było zapoznanie członków Rady LGD ze zmianami w procedurach odnośnie wyboru i oceny Grantobiorców.
17 stycznia członkowie Rady, pracownicy Biura, członkowie Zarządu LGD oraz osoby zaangażowane we wdrażanie LSR na Warsztatach Refleksyjnych podsumowali miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań LGD - zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Wnioski wypracowane podczas warsztatów będą opracowane w formie raportu na temat m.in. realizacji finansowej i rzeczowej LSR, jakości wybranych projektów, kryteriów wyboru projektów – czy są potrzebne jakieś zmiany w LSR lub w dokumentach dotyczących wdrażania LSR. Zarówno szkolenie jak i warsztaty refleksyjne były przeprowadzone po to aby ocenić jakość partnerstwa, sprawność funkcjonowania LGD – biura i jego pracowników, organów LGD, efektywność stosowanych procedur, przepływ informacji, skuteczność działań promocyjno-informacyjnych oraz sprawność podejmowania decyzji.

Comments are closed.