Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

Prace nad Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 rozpoczęły się w połowie 2015 roku kiedy Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” powiększyła swój obszar łącząc się z LGD „SANŁĘG”. Następnie w sierpniu 2015 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, umożliwiając Lasowiackiej LGD organizowanie spotkań, konsultacji oraz utrzymania zatrudnienia w biurze LGD. Wszystkie te przedsięwzięcia doprowadziły do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin powiatu tarnobrzeskiego: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów i Nowa Dęba oraz gmin  powiatu stalowowolskiego: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany.

29 grudnia 2015 roku Lasowiacka LGD złożyła, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na wybór LSR, wniosek wraz z niezbędną dokumentacją (w tym LSR).

W dniu 4 maja 2016 roku, po wnikliwej ocenie dokumentów, dokonanej przez Komisję do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

W naborze zostało złożonych  28 LSR, w  tym 26 LSR współfinansowanych z EFRROW oraz 2 LSR współfinansowane z EFMR. Wszystkie złożone strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zostały wybrane.

Przygotowana przez nasze Stowarzyszenie LSR znalazła się wśród wszystkich ocenionych i wybranych strategii na 8 miejscu z 185 pkt i z budżetem ok. 11 mln złotych, który zostanie przeznaczony na wdrażanie LSR na terenie dziewięciu gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany.

Kolejnym krokiem do wdrażania LSR będzie podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa), które planowane jest na dzień 18 maja 2016 r. Dopiero po podpisaniu umowy nasza LGD będzie miała możliwość ogłaszania pierwszych konkursów.

Szczegóły dotyczące ogłaszanych konkursów, szkoleń i spotkań będę pojawiały się na naszej stronie internetowej, na stronach internetowych urzędów gmin, na profilu na FB oraz w lokalnej prasie.

Comments are closed.