SPOTKANIE KONSULTACYJNE W ZALESZANACH

 

7 września  w sali narad Urzędu Gminy w Zaleszanach odbyło się ósme już spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Na wstępie dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła przedstawił główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia. W kolejnym punkcie spotkania przedstawił raport z badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia wśród mieszkańców obszaru LGD, którego celem była diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla prawidłowej konstrukcji nowej lokalnej strategii rozwoju.

Następnie przeprowadzone zostały warsztaty nt. słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. Analizie poddano także grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawiono także wnioski z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych w pięciu gminach.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia do Lokalnej Strategii Rozwoju. Mieszkańcy zgłosili także wniosek aby za grupy szczególnie defaworyzowane uznać dzieci i młodzież do 18-go roku życia oraz seniorów. W trakcie dyskusji zgłaszano problemy związane ze świetlicami wiejskimi, które są przez większość czasu zamknięte i niedostępne dla mieszkańców gminy, a które mogłyby być przez nich wykorzystane.

Omówiono także wstępnie wypracowane przez uczestników poprzednich spotkań konsultacyjnych cele ogólne oraz cele szczegółowe do Lokalnej Strategii Rozwoju. Do tej części LSR mieszkańcy gminy Zaleszany także zgłosili swoje uwagi.

Dyrektor Biura Piotr Pastuła zaprosił także wszystkich obecnych na Konferencję podsumowującą dotychczas zrealizowane działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która odbędzie się 21 września w Pysznicy. W trakcie tego spotkania zostanie przedstawiony wstępny zarys Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załączników.

W spotkaniu  wzięło udział 32 osoby reprezentujących sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

 

 

Comments are closed.