SPOTKANIE KONSULTACYJNE W ZAKLIKOWIE

8 września  w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie odbyło się ostatnie już spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Na wstępie dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła przedstawił główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia. W kolejnym punkcie spotkania przedstawił raport z badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia wśród mieszkańców obszaru LGD, którego celem była diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla prawidłowej konstrukcji nowej lokalnej strategii rozwoju.

Następnie przeprowadzone zostały warsztaty nt. słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. Zgłoszono wniosek aby w ramach słabych stron wpisać: „zły stan techniczny obiektów kulturalnych w gminie Zaklików” oraz „brak konsultacji społecznych w zakresie obszarów Natura 2000”. Wg osób biorących udział w spotkaniu obszary Natura 2000 mogą być zagrożeniem dla realizacji projektów unijnych, ponieważ na terenie gminy Zaklików istnieje Rezerwat przyrody „Łęka” gdzie występuje  wiele rzadkich i chronionych i unikalnych gatunków flory i fauny, ale nie jest dostępny np. dla turystów.

Analizie poddano także grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawiono także wnioski z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych w pozostałych gminach.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia do Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgłoszono propozycję realizacji projektu własnego dedykowanego matkom powracającym na rynek pracy np. kursy, warsztaty, szkolenia, przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb.

Omówiono także wstępnie wypracowane przez uczestników poprzednich spotkań konsultacyjnych cele ogólne oraz cele szczegółowe do Lokalnej Strategii Rozwoju. Do tej części LSR mieszkańcy gminy Zaklików także zgłosili swoje uwagi.

Dyrektor Biura Piotr Pastuła zaprosił także wszystkich obecnych na Konferencję podsumowującą dotychczas zrealizowane działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która odbędzie się 21 września w Pysznicy. W trakcie tego spotkania zostanie przedstawiony wstępny zarys Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załączników.

W spotkaniu  wzięło udział 22 osoby reprezentujących sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

Comments are closed.