SPOTKANIE KONSULTACYJNE W RADOMYŚLU NAD SANEM

W sali narad Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem odbyło się już siódme spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Na wstępie dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła przedstawił główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia. W kolejnym punkcie spotkania przedstawił raport z badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia wśród mieszkańców obszaru LGD, którego celem była diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla prawidłowej konstrukcji nowej lokalnej strategii rozwoju.

Następnie przeprowadzone zostały warsztaty nt. słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. Analizie poddano także grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawiono także wnioski z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych w pięciu gminach.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia do Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestnicy zgłosili uwagi do grup de faworyzowanych uznając pierwszeństwo interwencji na rzecz dzieci i młodzieży, kolejno seniorów, następnie osoby bezrobotne w tym matki powracające na rynek pracy.

Omówiono także wstępnie wypracowane przez uczestników poprzednich spotkań konsultacyjnych cele ogólne oraz cele szczegółowe do Lokalnej Strategii Rozwoju. Do tej części LSR mieszkańcy gminy Radomyśl nad Sanem także zgłosili swoje uwagi, które zostały uwzględnione w prezentowanych zapisach.

W spotkaniu  wzięło udział 12 osób reprezentujących sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

Comments are closed.