SPOTKANIE KONSULTACYJNE W PYSZNICY

W sali narad Urzędu Gminy w Pysznicy odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Na wstępie dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła przedstawił główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia. W kolejnym punkcie spotkania przedstawił raport z badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia wśród mieszkańców obszaru LGD, którego celem była diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla prawidłowej konstrukcji nowej lokalnej strategii rozwoju.

Następnie przeprowadzone zostały warsztaty nt. słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. Analizie poddano także grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawiono także wnioski z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych w pięciu gminach.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia do Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgłoszono m.in. pomysł związany z utworzeniem inkubatora kuchennego, który pomógłby drobnym przetwórcom produktów rolnych przygotowywać i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Dyskutowano także na temat innowacyjności i jej znaczenia w tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zaproponowano aby poprzez innowacyjność rozumieć „coś – jakaś usługa, produkt – co gdzieś istnieje a na naszym terenie tego nie ma”.

Omówiono także wstępnie wypracowane przez uczestników poprzednich spotkań konsultacyjnych cele ogólne oraz cele szczegółowe do Lokalnej Strategii Rozwoju. Do tej części LSR mieszkańcy gminy Pysznica także zgłosili swoje uwagi.

W spotkaniu  wzięło udział 13 osób reprezentujących sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

Comments are closed.