SPOTKANIE KONSULTACYJNE W NOWEJ DĘBIE

W sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury  w Nowej Dębie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Na wstępie dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła przedstawił główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia. W kolejnym punkcie spotkania przedstawił raport z badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia wśród mieszkańców obszaru LGD, którego celem była diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla prawidłowej konstrukcji nowej lokalnej strategii rozwoju.

Następnie przeprowadzone zostały warsztaty nt. słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. Analizie poddano także grupy de faworyzowane zaproponowano:

  1. włączenie do grupy osób de faworyzowanych dzieci i młodzież z terenów niezurbanizowanych w tym dzieci i młodzież korzystającą z pomocy społecznej, oraz tych dla których została wydana Karta Dużej Rodziny;
  2. włączenie osoby 60+ w tym:
  • z terenów wiejskich;
  • osoby samotne;
  • osoby objęte świadczeniami z pomocy społecznej;

W trakcie spotkania dyskutowano nt. kryteriów wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, wypracowane propozycje zostaną zamieszczone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Omówiono także wstępnie wypracowane przez uczestników poprzednich spotkań konsultacyjnych cele ogólne oraz cele szczegółowe, wprowadzono zmiany w zakresie przyporządkowania celów szczegółowych do celów ogólnych.

W spotkaniu  wzięło udział 14 osób reprezentujących sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

Comments are closed.