SPOTKANIE KONSULTACYJNE W GRĘBOWIE

W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Na wstępie dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła przedstawił główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia. W kolejnym punkcie spotkania przedstawił raport z badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia wśród mieszkańców obszaru LGD, którego celem była diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla prawidłowej konstrukcji nowej lokalnej strategii rozwoju.

Następnie przeprowadzone zostały warsztaty nt. słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. Analizie poddano także grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dodatkowo jednogłośnie mieszkańcy wskazali, iż grupami defaworyzowanymi są przede wszystkim dzieci i młodzież do 18-go roku życia pochodząca z obszarów wiejskich oraz seniorzy. Ponadto mieszkańcy zgłosili propozycje typu przedsięwzięć jakie mogłyby być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju tj. rozwój infrastruktury turystycznej (tj. „Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza”, Ścieżka dydaktyczna związana z wydobywaniem otworowym siarki”), poprawa bezpieczeństwa publicznego (tj. „Zagospodarowanie rynku, wymiana oświetlenia”, „Budowa trybun i instalacji szatni w Stalach”), działania na rzecz grup defaworyzowanych (tj. zagospodarowanie centrum Stalów dla juniora i seniora”).

W spotkaniu  wzięło udział 25 osób reprezentujących sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

Comments are closed.