SPOTKANIE KONSULTACYJNE W GORZYCACH

W sali narad w Urzędzie Gminy Gorzyce odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, które działa obecnie na obszarze 9 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Na wstępie dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła przedstawił główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz działania w ramach których będzie można realizować poszczególne przedsięwzięcia. W kolejnym punkcie spotkania przedstawił raport z badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia wśród mieszkańców obszaru LGD, którego celem była diagnoza postaw i opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla prawidłowej konstrukcji nowej lokalnej strategii rozwoju.

Następnie przeprowadzone zostały warsztaty nt. słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. Analizie poddano także grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły i spostrzeżenia do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dodatkowo jednogłośnie mieszkańcy wskazali, iż grupami defaworyzowanymi są przede wszystkim dzieci i młodzież do 18-go roku życia pochodząca z obszarów wiejskich oraz seniorzy. Ponadto mieszkańcy zaproponowali aby Lokalna Grupa Działania przeznaczyła środki finansowe na aktywizację zawodową mieszkańców w tym wskazaną w raporcie z badania ankietowego grupę matek powracających na rynek pracy. Kolejnym zgłoszonym pomysłem były stypendia dla zdolnych dzieci z terenu gminy Gorzyce.

W spotkaniu  wzięło udział 46 osób reprezentujących sektory: społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy.

Comments are closed.