Spotkanie konsultacyjne w Bojanowie

W poniedziałek, 2 listopada 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad Lokalną Strategią Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania w ramach RLKS czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy Leader na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania opracowano projekt zasad wyboru operacji oraz lokalne kryteria wyboru, które powinny być obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, powiązane z diagnozą obszaru oraz bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, za pomocą których osiągnięte zostaną określone w LSR wskaźniki produktu i rezultatu. Dyskutowano również nad postępem prac przy tworzeniu LSR. Omówiono również wstępnie założenia projektów grantowych, które mają być realizowane na obszarze LGD.

W spotkaniu wzięło udział 9 osób zaangażowanych w działalność Lasowiackiej Grupy Działania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i za pełne zaangażowanie podczas spotkania.

 

Comments are closed.