Spotkanie konsultacyjne w Baranowie Sandomierskim

25 listopada 2015 roku w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone pracom nad Lokalną Strategią Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania w ramach RLKS czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy Leader na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat procedur wyboru operacji oraz wypracowano i ustalono lokalne kryteria wyboru wraz z określeniem wag poszczególnych kryteriów, dzięki którym powinny być premiowane operacje, które przyczyniają się do realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

W drugiej części spotkania zajęto się także tematem dotyczącym zasad monitorowania i ewaluacji LSR m.in. określono obszary monitoringu i ewaluacji LSR dla nowego okresu programowania.

Spotkanie ponadto umożliwiło również zaprezentowanie przybyłym uczestnikom postępu prac przy tworzeniu LSR. Na zakończenie spotkania Dyrektor Biura LGD Piotr Pastuła zwrócił się do przedstawicieli wszystkich sektorów o zgłaszanie uwag do opracowanych dokumentów, tak aby spełniały one założenia Regulaminu konkursu na wybór LSR.

W spotkaniu wzięło udział 19 osób zaangażowanych w działalność Lasowiackiej Grupy Działania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i za pełne zaangażowanie podczas spotkania.

Comments are closed.