Specjalista ds. monitoringu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalisty ds. monitoringu „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, wdrażanej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w Nowej Dębie zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu.
2. Wymagania konieczne:
1) Wykształcenie wyższe.
2) Udokumentowane doświadczenie w zakresie monitoringu projektów finansowanych ze środków UE lub budżetu państwa.
3) Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub budżetu państwa.

3. Wymagania pożądane:
1) Doświadczenie w realizacji działań związanych z wyborem projektów do dofinansowania ze środków UE lub budżetu państwa.

4.    Zakres bezpośrednich zadań:
1) Uczestnictwo w procesie monitoringu obejmującego wszystkie działania określone w LSR;
2) Analiza dokumentacji z wyboru operacji oraz działań realizowanych przez biuro LGD;
3) Analiza dokumentów własnych LGD;
4) Analiza dokumentacji złożonych przez beneficjentów;
5) Analiza dokumentów własnych LGD w tym preliminarz wydatków za monitorowany rok;
6) Analiza dokumentacji z stanem faktycznym / zastanym;
7) Analiza celów projektu oraz poziomu osiągnięcia wskaźników określonych w LSR;
8) Coroczny przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań LSR;
9) Monitorowanie skuteczności realizowanych przez personel LGD działań doradczych;
10) Uczestnictwo w pracach zespołu ds. monitoringu i ewaluacji powołanego przez Zarząd LGD;
11) Współpraca z Zarządem LGD;
12) Czynności monitorujące działania i oddziaływania LGD na obszar.

5. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1) Przygotowanie planu oceny realizacji strategii;
2) Wnioskowanie oraz dokonywanie zmian w procedurach wyboru operacji;
3) W uzasadnionych przypadkach wprowadzanie programu naprawczego;
4) Kontrola liczby realizowanych operacji w celu aktualizowania zapisów LSR;
5) Przygotowanie rekomendacji dot. działań realizowanych przez LGD;
6) Weryfikacja planu działania, budżetu, analizy SWOT;
7) Przedstawienie „Raportu z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.

6. Termin realizacji zamówienia:
Od 15.06.2016 r. do 31.03.2023r.

7. Forma zatrudnienia:
Umowa-zlecenie

8. Warunki płatności:
Wynagrodzenie miesięczne brutto

9. Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony Formularz ofertowy;
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie realizacji, monitoringu projektów finansowanych ze środków UE lub budżetu państwa.

10. Kryteria i sposób dokonywania oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny – doświadczenie – 20%, kwota wynagrodzenia brutto – 80%.

11. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wypełnione formularze ofertowe wg załączonego wzoru należy, złożyć w Biurze LGD, przesłać listownie na adres siedziby Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, 39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lasowiacka.pl do dnia 07.06.2016 r. do godz. 14.00.

12.  Osoba upoważniona do kontaktu:
Osobą do kontaktu w sprawach wyjaśnień szczegółów zamówienia jest Pan Piotr Pastuła - Dyrektor biura LGD, tel. 15 846 22 19 (godz. 7.00-15.00).

Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na załączonym formularzu.

Zapytanie ofertowe-specjalista ds monitoringu

Comments are closed.