Realizacja projektu grantowego – Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno – rekreacyjne LGD

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00299-6935-UM0920884/17 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, realizuje projekt grantowy dot. organizacji ośmiu zadań dotyczących wydarzeń rekreacyjnych wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Zakres projektu obejmuje wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych i jest zgodny z zakresem wskazanym w rozporządzeniu LSR. Zaplanowane działania w ramach projektu grantowego realizują w/w zakresy a także wpisują się w obszary wymagające interwencji ze strony LGD takie jak wspieranie lokalnych inicjatyw, działania na rzecz grup defaworyzowanych (dzieci i młodzież, osoby 50+), aktywizacja mieszkańców, promocja regionu oraz zasobów turystyczno-rekreacyjnych. W ramach projektu grantowego zaplanowano realizację ośmiu zadań dotyczących organizacji różnego typu wydarzeń rekreacyjnych wykorzystujących potencjał LGD. Planowane do realizacji w ramach projektu wydarzenia zorganizowane będą na terenie gmin: Pysznica, Zaklików, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Zaleszany. Realizowane będą zadania:

  1. "I Piknik Sportowy w Pysznicy" w terminie od 7 maja do 31 lipca 2018 roku w miejscowości Pysznica.
  2. „Organizacja rozgrywek Paintball” w terminie od 1 maja do 30 listopada 2018 r. w miejscowości Nowa Dęba.
  3. „MCQ 2018” w terminie od 1 maja do 30 listopada 2018 r. w miejscowości Nowa Dęba.
  4. „Warsztaty architektury krajobrazu z wykorzystaniem miejsca rekreacji w miejscowości Wola Baranowska” w terminie od 1 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. w miejscowości Wola Baranowska.
  5. „Turniej sołectw o puchar Burmistrza” w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. Baranowie Sandomierskim.
  6. „Polskie drogi do niepodległości!!!” w terminie od 23 kwietnia do 19 października 2018 r.
    w miejscowości Nowa Dęba.
  7. „Prezentujemy i poznajemy nasze dziedzictwo” w terminie od 16 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. w gminnie Zaleszany.
  8. „Z rodziną na stadion” w terminie od 26 maja do 23 czerwca 2018 r. w miejscowości Zaklików.

Projekt grantowy będzie grupą wydarzeń rekreacyjnych z udziałem lokalnego środowiska. Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez organizację i realizację: 10 warsztatów o tematyce kulinarnej, rękodzieła artystycznego oraz z zakresu architektury krajobrazu, 1 imprezy plenerowej wykorzystującej potencjał i zasoby LGD, 1 turnieju, 1 pikniku oraz 19 innych wydarzeń tj. rozgrywki Paintbollowe, zawody pływackie, biegi, marsz Nordic Walking, rekonstrukcja bitwy, wydanie albumu, spływ Wisłą oraz inne wydarzenia rekreacyjne. Działania warsztatowe skierowane będą do wszystkich mieszkańców LGD. Zakłada się, że weźmie w nich udział około 320 osób w tym 150 osób należących do grup defaworyzowanych. Pozostałe wydarzenia rekreacyjne będą miały charakter otwarty i skierowane będą do wszystkich zainteresowanych. Szacuje się że weźmie w nich udział około 4646 osób.

Wartość tego projektu wynosi 128 231,00 zł.

Projekt grantowy wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Cel ogólny LSR: II. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

Cel szczegółowy LSR: II.1 Wzrost aktywności społecznej sektora pozarządowego i samorządowego na rzecz podnoszenia jakości społecznej, sportowo - rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjno-oświatowej i materialnej życia mieszkańców obszaru LGD.

Przedsięwzięcie LSR: II.1.2 Organizacja wydarzeń rekreacyjnych wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD.

Comments are closed.