Realizacja projektu grantowego – Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno – oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00360-6935-UM0920885/17 z dnia 5 czerwca 2018 roku, realizuje projekt grantowy dot. organizacji ośmiu zadań dotyczących wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno-oświatowych wykorzystujących potencjał LGD, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Zakres projektu grantowego obejmuje wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych i jest zgodny z zakresem wskazanym w rozporządzeniu LSR. Zaplanowane działania w ramach projektu grantowego wpisują się w obszary wymagające interwencji ze strony LGD takie jak wspieranie lokalnych inicjatyw, działania na rzecz grup defaworyzowanych (dzieci i młodzież, osoby 50+), aktywizacja mieszkańców, promocja regionu oraz produktów lokalnych. Planowane do realizacji w ramach projektu wydarzenia zorganizowane będą na terenie gmin: Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Baranów Sandomierski, Grębów.

Realizowane będą zadania:

  1. „Historia powstania Pysznicy – Piknik edukacyjny” w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku w miejscowości Pysznica.
  2. „Międzypokoleniowe przygody Kulinarne” w terminie od 2 lipca do 15 sierpnia 2018 roku
    w miejscowości Chwałowice.
  3. „Przez historię na sportowo – 65 lat istnienia Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” Zdziechowice w terminie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku w miejscowości Zdziechowice Drugie.
  4. „WIERNI TRADYCJI” w terminie od 15 maja do 30 sierpnia 2018 roku w miejscowości Jastkowice.
  5. „Wiemy więcej – łatwiej zorganizujemy czyli I Festiwal Kulinarny w Słomianej po dobrym szkoleniu” w terminie od 1 maja do 31 sierpnia 2018 roku w miejscowości Słomiana.
  6. „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych podczas Święta miejscowości Durdy” w terminie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku w miejscowości Durdy.
  7. „Cud odrodzenia Polski” w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2018 roku w gminie Radomyśl nad Sanem.
  8. „Eko-Kulturalnie. Działania warsztatowe dla seniorów, dzieci i młodzieży” w terminie od 1 maja do 30 listopada 2018 roku w miejscowości Grębów.

Projekt grantowy będzie dotyczył realizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjno-oświatowych, społecznych z udziałem lokalnego środowiska. Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez organizację
i realizację: 9 warsztatów o tematyce teatralnej, kulinarnej, związanych z historią, fotograficznych, rękodzieła artystycznego oraz ekologicznej, 5 imprez plenerowych wykorzystujących potencjał
i zasoby LGD, 2 turniejów piłkarskich (turniej drużyn juniorskich oraz turniej oldbojów), 6 pikników edukacyjno-rodzinnych oraz 16 innych wydarzeń tj. pokaz filmowy, wieczorki poetyckie, święto miejscowości. Działania warsztatowe skierowane będą do wszystkich mieszkańców LGD. Zakłada się, że weźmie w nich udział 296 osób w tym 240 osób należących do grup defaworyzowanych. Pozostałe działania społeczno-kulturalne będą miały charakter otwarty i skierowane będą do wszystkich zainteresowanych. Szacuje się że weźmie w nich udział około 3440 osób.

Wartość tego projektu wynosi 130 676,00 zł.

Projekt grantowy wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Cel ogólny LSR: II. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

Cel szczegółowy LSR: II.1 Wzrost aktywności społecznej sektora pozarządowego i samorządowego na rzecz podnoszenia jakości społecznej, sportowo - rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjno-oświatowej
i materialnej życia mieszkańców obszaru LGD.

Przedsięwzięcie LSR: II.1.1 Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno-oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD.

 

Comments are closed.