Realizacja projektu grantowego dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01469-6935-UM0922404/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku, realizuje projekt grantowy dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Zakres projektu grantowego obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych (Stowarzyszeń, OSP oraz KGW) z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne. Zaplanowane działania w ramach projektu grantowego wpisują się w obszary wymagające interwencji ze strony LGD takie jak wspieranie lokalnych inicjatyw, działania na rzecz grup defaworyzowanych - osoby 50+.

W ramach projektu grantowego zaplanowano realizację 24 zadań dotyczących zakupu sprzętu kuchennego oraz mebli kuchennych różnego typu, które będą stanowić wyposażenie obiektów i organizacji działających na terenie LGD.

Realizowane będą następujące zadania:

 • Lasowiackie smaki naszej Gminy – Stowarzyszenie na Skrzydłach Kultury;
 • Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Przyszowie – KGW "PRZYSZOWIANKI" w Przyszowie;
 • Mobilna kuchnia Koła Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie – KGW w Zbydniowie;
 • Dobre praktyki żywieniowe w pracowni produktu regionalnego - KGW w Agatówce;
 • "Kuchnię urządzimy- radość zrobimy!" – KGW w Grębowie "Róża";
 • Pracownia kulinarna Koła Gospodyń Wiejskich z Turbi – KGW w Turbi;
 • "Kuchnia produktu lokalnego w Markach" - KGW w Markach "Leśniczanki";
 • Doposażenie kuchni w Centrum Rekreacji w Durdach w celu promocji produktów lokalnych – KGW w Durdach;
 • Zakup wyposażenia do kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczakach – KGW w Kaczakach;
 • Zakup wyposażenia kuchni w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy – KGW w Dąbrowicy "DĄBROWIANKI";
 • Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Skopaniu – KGW w Skopaniu
 • Piknikowe stoisko kulinarne produktu lokalnego – KGW w Dąbrowie;
 • Poszerzenie działalności KGW Skowierzyn, poprzez zakup niezbędnych urządzeń – KGW w Skowierzynie;
 • Kobiety Kobietom dla produktu lokalnego- pracownia kulinarna – KGW w Pysznicy, Kobiety Kobietom;
 • Doposażenie kuchni i poprawa możliwości i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Lipie – KGW w Lipie;
 • "Zasmakuj w tradycji- kuchnia Lasowiacka odkrywana na nowo" – Stowarzyszenie KGW "Kobiety przyszłościowe";
 • Zakup wyposażenia do pracowni kulinarnej przy OSP w Gorzycach – OSP w Gorzycach;
 • Poprawa możliwości do działania Koła Gospodyń Wiejskich poprzez doposażenie organizacji – KGW w Goliszowcu Goliszowianki;
 • Kultywujemy tradycje- warsztaty kulinarno-artystyczne – KGW Kłyżowianki w Kłyżowie;
 • Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Tarnowskiej Woli – OSP w Tarnowskiej Woli;
 • "Smaki tradycji" – Stowarzyszenie KGW "Perły Łęgu" w Bojanowie;
 • Pracownia kulinarna produktu lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Antoniowie – KGW w Antoniowie;
 • Zakup wyposażenia w celu rozwoju pracowni kulinarnej produktu lokalnego w Kole Gospodyń Wiejskich w Motyczu Szlacheckim – KGW w Motyczu Szlacheckim;
 • Promocja potraw tradycyjnych i regionalnych na wydarzeniach organizowanych na terenie gminy – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej.

Projekt grantowy będzie dotyczył realizacji 24 inicjatyw ukierunkowanych na utworzenie miejsc pozwalających na podtrzymywanie i rozwijanie tradycji kulinarnych obszaru LGD (w tym produktów tradycyjnych i lokalnych). Poprzez realizację tego projektu zostaną doposażone i wyposażone obiekty i organizacje w sprzęt, środki trwałe, które umożliwiają prowadzenie zaplanowanych działań w obszarze kulinarnym. Operacja ma wpływ na integrację społeczności lokalnej oraz rozwój form aktywności mieszkańców obszarów wiejskich – realizowane zadania zintegrują społeczność lokalną w specjalnie w tym celu przygotowanych i wyposażonych miejscach, które to stworzą możliwość rozwijania pasji kulinarnych, poznawania tożsamości lokalnej poprzez kulinaria (produkty tradycyjne, lokalne). Wspólne działania będą mieć wpływ na aktywizację mieszkańców w tym ich integrację przy wspólnym działaniu. Wszystkie zadania projektu grantowego są zgodne z zakresem operacji PROW, a realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych celów i wskaźników. Operacja będzie miała charakter niekomercyjny tj. nie będzie generowała zysku.

Wartość tego projektu wynosi 288 981,00 zł.

Projekt grantowy wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”:

Cel ogólny LSR: II. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

Cel szczegółowy LSR: II.2 Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez zastosowanie niezbędnych elementów infrastruktury

Przedsięwzięcie LSR: II.2.1 Działania na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych.

A.B.

Comments are closed.