Promocja dziedzictwa kulinarnego LGD podczas święta mieszkańców Woli Baranowskiej

W dniu 11  maja 2019 r. w Woli Baranowskiej (gmina Baranów Sandomierski), Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Promocja dziedzictwa kulinarnego LGD podczas święta mieszkańców Woli Baranowskiej".

Zrealizowana impreza promowała obszar poprzez prezentację dań typowych dla kuchni lasowiackiej, charakterystycznej dla obszaru LGD. Wydarzenie przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców całej Gminy Baranów Sandomierski oraz mieszkańców gmin ościennych należących do obszaru Lasowiackiej Grupy Działania. Zrealizowana impreza była inicjatywą wypływającą z potrzeb lokalnego społeczeństwa. Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia spowodowało pobudzenie świadomości społecznej mieszkańców, wzajemnej integracji, także osób z grup defaworyzowanych. W wydarzeniu udział wzięli bowiem przedstawiciele różnych pokoleń, zawodów i grup społecznych, powodując wzajemną wymianę doświadczeń, pomysłów, a także pojawiających się problemów. To doskonały przykład współpracy i aktywnej działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Mając na uwadze powyższe można jednoznacznie stwierdzić, że zrealizowana impreza promująca obszar LGD była spójna z celami ogólnymi i szczegółowymi. Celem spotkania był wzrost aktywności społecznej sektora pozarządowego i samorządowego na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców obszaru LGD oraz promowanie kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej na organizację wydarzenia pt. "Promocja dziedzictwa kulinarnego LGD podczas święta mieszkańców Woli Baranowskiej" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.